Posts Tagged ‘กษัตริย์’

สามก๊กกับเรื่องราวที่เราควรรู้จักและเรียนรู้

Posted by: admin

June 24th, 2017 >> เรื่องราว

ในประวัติของสามก๊กเกี่ยวกับ ราชธานี โจโฉเป็นผู้ย้ายราชธานีจากเมืองลกเอี๋ยงไปตั้งที่เมืองฮูโต๋ ความในสามก๊กว่า “โจโฉได้ฟังดังนั้น ก็มีความยินดี ครั้งเวลารุ่งเช้าก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วทูลว่าเมืองลกเอี๋ยงนี้มีอันตราย จลาจลร้างโรยมาแต่ครั้งตั๋งโต๊ะแล้ว บัดนี้พระองค์ได้เสด็จกลับมาอยู่ บ้านเมืองก็มิได้ปรกติ ขัดสนข้าวปลาอาหาร ถ้าจะให้ตกแต่งบ้างเมืองแลค่ายคูประตูหอรบขึ้นเล่า ก็จะลำบากแก่ไพร่พลทั้งปวกนัก แลเมืองฮูโต๋นั้นประกอบด้วยค่ายคูประตูหอรบ อาณาประชาราษฎร์ก็มีทรัพย์สินมั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ ด้วยใกล้เมืองโลเอี๋ยง ถึงมาตรว่าจะมีสงครามก็จะได้ป้องกันสะดวก ข้าพเจ้าขอเชิญเสด็จพระองค์ไปอยู่เมืองฮูโต๋ เห็นขุนนางและราษฎรทั้งปวงจะมีความสุข” เมื่อโจผีถอดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากราชสมบัติ และตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ได้ย้ายราชธานีไปลกเอี๋ยงชั่วคราว แล้วกลับตั้งฮูโต๋เป็นราชธานีใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อเป็นสวี่ชาง

และในสามก๊ยังมีเรื่องราวของกิจิ๋ว เป็น แคว้น 1 ใน 9 สมัยอู๊เต้ มีอาณาบริเวณครอบคลุมบางส่วนของมณฑลเหอเป่ย ซานสี เหอหนาน ตอนเหนือของแม่ ปัจจุบันมีอำเภอจี้ ในมณฑลเหอเป่ย เป็นอนุสรณ์ของแคว้นโบราณแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งเมืองหลวงเดิม ความตอนหนึ่งในสามก๊กว่า “พระเจ้าเลนเต้จึงเลื่อนที่ให้ฮองฮูสงเป็นที่ติจงกุ๋น แปลว่า ทหาร ภายหลังโจโฉยกไปปราบอ้วนเสียวยึดแคว้นได้ทั้งหมด